[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SIAMHRM.COM
Resume Webboard Contact
Resume Online Resume knowledge
Resume Sample Resume

  

การกำหนดหัวข้อ ในการเขียน เรซูเม่ ,ความรู้เกี่ยวกับ Resume: Resume Online by Resume.SIAMHRM.COM :- การเขียน เรซูเม่, การกำหนดหัวข้อเรซูเม่ , Resume
ความรู้เกี่ยวกับ Resume: การกำหนดหัวข้อ ในการเขียน เรซูเม่

พุธ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2551หัวข้อสำคัญ การเขียนเรซูเม่

เรซูเม่...คือ  หนังสือแนะนำตัวเป็นคำแปลของคำว่า resume ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสโดยมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อ สื่อสารกับนายจ้างเพื่อบอกให้รู้ถึงความสามารถของผู้เขียนเรซูเม่อย่างชัดเจนจนทำให้เกิดความสนใจ อยากรู้จักตัวเรซูเม่ จัดเป็นการเสนอตัวเองให้นายจ้างได้พิจารณาอย่างได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งในการสมัครงาน แต่ข้อสำคัญคือคุณจะต้องเขียนเอกสารชิ้นนี้ให้ได้อย่างประทับใจ

หัวข้อที่ 1          ชื่อ  ที่อยู่
หัวข้อที่ 2          จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ
หัวข้อที่ 3          ประสบการณ์
หัวข้อที่ 4          ประวัติการทำงาน
หัวข้อที่ 5          ประวัติการศึกษา
หัวข้อที่ 6          ข้อมูลส่วนตัว
หัวข้อที่ 7          ผู้รับรอง
 

หัวข้อที่ 1  :  ชื่อ   ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

              ในเรื่อง ชื่อเสียงเรียงนาม คุณคงไม่มีปัญหาทุกคนคงเขียนกันได้พยายามอย่าเขียนชื่อย่อ หรือวงเล็บชื่อเล่น ซึ่งจะทำให้ดูผิดกาละเทศะให้ใส่ชื่อและสกุลเต็ม ส่วนที่อยู่ ก็ให้ใส่ใต้ชื่อ ควรจะพิมพ์ให้เรียบร้อย และเช่นเดียวกันกับคำเตือนในเรื่องชื่อ ขอย่าใส่ตัวอักษรย่อ เช่น อย่าใช้คำว่า ถ.แทน ถนน และอย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปด้วยทุกครั้ง

ส่วนเบอร์โทรศัพท์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ เพราะในบางครั้งผู้รับสมัครอาจจะอยากติดต่อ เชื้อเชิญคุณมาสัมภาษณ์อย่างรวดเร็ว

หัวข้อที่ 2  :  จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ

             เรื่องจุดมุ่งหมายในงานอาชีพนี้ แม้จะไม่มีอยู่ในหัวข้อตามใบสมัครงานโดยทั่วไปก็ตาม แต่ถ้าคุณจะเขียน เรซูเม่ หรือเอกสารสมัครงานของคุณเองขึ้นสักแผ่นหนึ่งให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้อ่าน คุณควรจะรวมเอาหัวข้อนี้เข้าไปด้วย คำว่า จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ มักจะมีความหมายถึง เป้าหมายชีวิตการทำงานของคุณในระยะยาว สิ่งที่คุณคิดว่าจะก้าวไปสู่ในชีวิตการทำงานของตัวคุณ ดังนั้น เมื่อคุณคิดจะเขียนจุดมุ่งหมายทางอาชีพของคุณก็ขอให้แน่ใจสักหน่อยหนึ่งว่า คุณได้มีการตระเตรียมในด้านเนื้อหาการใช้ถ้อยคำและภาพพจน์ในทางบวกของคุณให้มีอยู่พร้อมในจุดมุ่งหมายนั้น

หัวข้อที่ 3  :  ประสบการณ์  (ผลสรุปความสามารถของผู้สมัคร)

              หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นหัวข้อที่คุณจะให้นายจ้างรู้ว่า ตัวคุณมีความสามารถหรือประสบการณ์อะไร ที่ตรงกับที่เขาต้องการบ้าง คล้ายกับเป็นการชี้ให้เขาเห็นจุดเด่นของคุณหลาย ๆ ว่ามีอะไรที่น่าสนใจ คุณต้องรวบรวมความสามารถของตัวคุณที่เด่น ๆ ทั้งหมด มาสรุปไว้ภายใน 2-3 ประโยคเท่านั้น

              ศิลปะในการเขียน จึงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรคุณจึงจะนำเอาความสามารถ และทักษะเด่น ๆ ของตัวคุณนี้ ออกมาแสดงให้ปรากฏ และเชื่อมโยงมันให้เข้าได้กับจุดมุ่งหมายทาง อาชีพ และงานที่คุณสมัครให้ได้ อีกประการหนึ่งก็คือ ทำอย่างไรคุณจึงจะเขียนออกมาได้อย่างชัดเจนตรงเป้า หลีกเลี่ยงคำซ้ำซาก และแสดงออกถึงบุคลิกภาพในทางบวกของคุณให้ได้อย่างที่ใจปรารถนา

ตัวอย่างของการเขียนประสบการณ์

"มีทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับบุคคลหรือเป็นทีมให้กับชมรม สมาคม และองค์การ”

หัวข้อที่ 4  :  ประวัติการทำงาน

              ในกรณีที่คุณไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็อย่าเพิ่งนึกท้อใจ ประสบการณ์ในการทำงานนี้มิได้หมายเฉพาะงานหลักที่คุณทำหลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น อาจหมายรวมไปได้ถึงงานหลักที่คุณทำในขณะเรียนหนังสือด้วย และ ถ้าคุณรู้จักวิธีเขียนให้ดี ก็จะทำให้เรซูเม่ของคุณไม่ด้อยไปกว่าผู้ที่ทำงานมานานปีแล้วเลย

หัวข้อที่ 5  :  ประวัติการศึกษา

                ประวัติการศึกษานั้น ก็เช่นเดียวกับประวัติการทำงาน ให้คุณเขียนประวัติทางการศึกษาของคุณจากปัจจุบันก่อนในบรรทัดแรก แล้วย้อนลงไปจนถึงในช่วงต้น เช่น สมัยอยู่โรงเรียนมัธยม เป็นต้น
ถ้าคุณเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการทำงาน เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ๆ คุณควรจะเน้นในเรื่องของการศึกษาให้มาก การศึกษาที่กล่าวถึงไม่ได้หมายความถึงการศึกษาในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเสมอไป อาจจะรวมความหมายถึงการศึกษาในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเสมอไป อาจจะรวมความหมายไปถึงการศึกษานอกระบบอื่น ๆ ที่คุณเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ด้วยได้ทั้งสิ้น

ตัวอย่างเช่น

              การไปเข้าสัมมนาฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรในทุกรูปแบบ (ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง)  ที่เพิ่มพูนทักษะความสามารถพิเศษเรื่องใด ๆ ก็ตาม

              ในกรณีที่คุณได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทเกียรตินิยม หรือเหรียญทอง หรือเกรดเรียนของคุณอยู่ในระดับสูง คุณก็ควรจะใส่เข้าไว้ด้วย เพราะจะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตัวคุณได้ง่าย

หัวข้อที่ 6  :  ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เราหมายถึงข้อมูลทาง

  • อายุ
  • เพศ
  • สุขภาพ
  • สถานภาพการแต่งงาน
  • งานอดิเรก
  • ทักษะพิเศษอื่น ๆ 

               ในเรื่องของอายุ ถ้าเป็นไปได้ให้ใส่วันเดือนปีเกิด แทนจำนวนอายุในปัจจุบัน เนื่องจากอายุของคุณเปลี่ยนอยู่ทุกวัน การเลี่ยงมาใส่วันเดือนปีเกิดจะทำให้เราไม่ต้องคอยกังวลเปลี่ยนอายุในเรซูเม่อยู่เสมอส่วนในเรื่องอื่น ๆ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ถ้าคุณอยากใส่ก็ได้หรือถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่จำเป็น ไม่มีอะไรเสียหาย ในกรณีที่คุณขับรถได้มีรถยนต์เอง หรือสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ถ้าจำเป็นจะใส่ไว้ด้วยก็ได้เช่นกัน ทำให้เห็นภาพคุณคล่องตัวมากขึ้น

              กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ถ้าคุณมีคุณสมบัติที่จะทำให้ผู้อื่นมองภาพพจน์ของคุณแล้ว ดูดีคุณก็อาจใส่ไปได้ แต่ต้องระวังไว้ว่าคุณสมบัตินั้นควรเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานของคุณเท่านั้น ไม่ใช่นึกอะไรได้ก็ใส่ลงไป

หัวข้อที่7  :  ผู้รับรอง

              คำว่า “ผู้รับรอง” ในที่นี้มักจะหมายความถึงบุคคลที่ผู้สมัครรู้จักและจะให้คำรับรองในตัวผู้สมัครเป็นอย่างดี ตามปกติแล้ว หัวข้อผู้รับรองนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ไว้ในเอกสารประวัติย่อ แต่ถ้าคุณคิดว่า คุณมีบุคคลที่สามารถรับรองคุณได้ในด้านความสามารถบุคลิกภาพ ความจริงจังในการทำงาน ตลอดจนถึงความซื่อสัตย์สุจริตได้ คุณอาจจะใส่หัวข้อนี้ไว้ เพราะถ้าพูดไปแล้ว การมีบุคคลอื่นมาให้คำรับรองแก่ตัวคุณในทางดีงาม อาจทำให้คุณได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษก็ได้

ถ้าคุณมีผู้รับรองที่ดี และอยากใส่ลงไปในเอกสารประวัติย่อ คุณอาจทำได้ 2 รูปแบบ คือ

ในรูปแบบแรก ไม่ต้องเขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับรอง เขียนเพียงแค่จะแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการ เช่น

ผู้รับรอง : จะแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการ

ในรูปแบบที่สอง ให้ใส่ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ลงไป เช่น

รศ.ดร.ตัวอย่าง   ณ เรซูเม่

แผนกสถิติ และการวัดผล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย..........
โทรศัพท์..........
 

                ข้อสำคัญไม่ว่าคุณจะนำชื่อใครมาใส่ไว้ในฐานะผู้รับรองก็ตาม คุณควรจะให้เกียรติเขาโดยแจ้งให้เขาทราบก่อนว่าคุณขอให้เขามารับรองในตัวคุณ ไม่ใช่ถือวิสาสะใส่ชื่อเขาลงไปโดยเจ้าตัวเขาไม่รู้เห็นเป็นใจไปกับคุณด้วย ดีไม่ดี ถ้าทางบริษัทติดต่อสอบถามไปเขาอาจจะปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือหรือแกล้งประเมินคุณให้ต่ำ ทำให้คุณพลาดโอกาสในการได้รับการคัดเลือกทำงานไปอย่างน่าเสียดาย

สรุปในหัวข้อนี้ก็คือ การอ้างอิงโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น เป็นสิ่งที่ควรทำ ถ้าคุณมีบุคคลที่เขาจะประเมินคุณออกมาในทางที่ดีงาม หรือถ้าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงสังคมธุรกิจ คำพูดของเขาย่อมมีน้ำหนักเป็นที่รับฟัง ทำให้คุณพลอยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษไปด้วย

ที่มา : kapook.com

เข้าชม : 34391
บริการ หางาน - สมัครงาน หาคน หาพนักงานคุณภาพ ทั่วไทย บริการเว็บหางานโดย จ๊อบสยาม ดอทคอมGoogle Groups สมัครสมาชิกไปยัง บริหารทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th


ค้นหา ทั่วโลก : Google Custom Searchความรู้เกี่ยวกับ Resume 5 อันดับล่าสุด       Resume Card คือ 14 / ม.ค. / 2552
      คำศัพท์ ภาษาจีน สำหรับ หางาน สมัครงาน | Chinese Vocabulary Job Career 7 / พ.ย. / 2551
      โครงสร้างเรซูเม่ ภาษาจีน | China Resume 7 / พ.ย. / 2551
      Chinese Resume 7 / พ.ย. / 2551
      Resume ภาษาจีน | Chinese Resume 7 / พ.ย. / 2551


Home     About us     Resume Service     Webboard     Knowledge     Contact us
SIAMHRM.COM : : HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Thailand.
Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM | HR Knowledge